10 SHKURT 2018

Të diplomuar në Shkenca Islame, Bedër