COVID -19: Informacione, Vendime dhe Udhëzime të Përditësuara për Stafin dhe Studentët


Administrimi i Institucionit

Titullarët e institucionit
Prof.Dr. Ferdinand Gjana Rektor fgjana@beder.edu.al
Dr. William K. Martin Zv/Rektor për Marrëdhëniet Ndërkombëtare wmartin@beder.edu.al 
Prof. Asoc. Dr. Rahim Ombashi Dekan i Fakultetit të Shkencave Humane rombashi@beder.edu.al
Prof. Asoc. Dr. Tidita Abdurrahmani Dekane e Fakultetit të Filologjisë dhe Edukimit tabdurrahmani@beder.edu.al
Kelmend Nezha Administrator knezha@beder.edu.al
Përgjegjësit e departamenteve dhe qendrave kërkimore
Dr. Erlis Çela Përgjegjës i Departamentit të Shkencave të Komunikimit ecela@beder.edu.al
Dr. Ferdinand Xhaferaj Përgjegjës i Departamentit të Drejtësisë fxhaferaj@beder.edu.al
Dr. Sofokli Garo Përgjegjës i Departamenti të Shkencave Kompjuterike sgaro@beder.edu.al
Dr. Arti Omeri Përgjegjës i Departamentit të Gjuhës dhe Letërsisë Angleze aomeri@beder.edu.al
Dr. Ana Uka Përgjegjës i Departamentit të Shkencave të Edukimit auka@beder.edu.al
Dr. Genti Kruja Përgjegjës i Departamentit të Shkencave Islame gkruja@beder.edu.al
Përgjegjësit e zyrave administrative
Artemisa Salillari Përgjegjës i zyrës së burimeve njerëzore  asalillari@beder.edu.al
Rudi Dunga Përgjegjës i zyrës së marrëdhënieve me publikun dhe median rdunga@beder.edu.al
Krisien Xoxa Përgjegjës i zyrës së teknologjisë së informacionit kxoxa@beder.edu.al
Norga Sulo Pëgjegjëse e zyrës së sekretarisë mësimore nsulo@beder.edu.al