Administrimi i Institucionit

Titullarët e institucionit
Prof.Dr. Ferdinand Gjana Rektor fgjana@beder.edu.al
Dr. William K. Martin Zv/Rektor për Marrëdhëniet Ndërkombëtare wmartin@beder.edu.al 
Prof. Asoc. Dr. Rahim Ombashi Dekan i Fakultetit të Shkencave Humane rombashi@beder.edu.al
Prof. Asoc. Dr. Tidita Abdurrahmani Dekane e Fakultetit të Filologjisë dhe Edukimit tabdurrahmani@beder.edu.al
Kelmend Nezha Administrator knezha@beder.edu.al
Përgjegjësit e departamenteve dhe qendrave kërkimore
Dr. Erlis Çela Përgjegjës i Departamentit të Shkencave të Komunikimit ecela@beder.edu.al
Dr. Gentjan Skara  Përgjegjës i Departamentit të Drejtësisë fxhaferaj@beder.edu.al
Dr. Sofokli Garo Përgjegjës i Departamenti të Shkencave Kompjuterike sgaro@beder.edu.al
Dr. Ana Uka Përgjegjës i Departamentit të Edukimit dhe Gjuhës Angleze auka@beder.edu.al
Dr. Genti Kruja Përgjegjës i Departamentit të Shkencave Islame gkruja@beder.edu.al
Dr. Elda Dollija  Përgjegjëse e Departamentit të Ekonomisë dhe Biznesit  edollija@beder.edu.al
Dr. Ndriçim Çiroka Përgjegjëse Qendres së Kërkimit dhe Zhvillimit bsmajli@beder.edu.al
Përgjegjësit e zyrave administrative
Artemisa Salillari Përgjegjëse e Zyrës së Burimeve Njerëzore  asalillari@beder.edu.al
Rudi Dunga Përgjegjës i Zyrës së Marrëdhënieve me Publikun dhe Median rdunga@beder.edu.al
Krisien Xoxa Përgjegjës i Zyrës së Teknologjisë së Informacionit kxoxa@beder.edu.al
Bismiljana Demaj Pëgjegjëse e Zyrës së Sekretarisë Mësimore bdemaj@beder.edu.al