COVID -19: Informacione, Vendime dhe Udhëzime të Përditësuara për Stafin dhe Studentët


Këshilli Studentor

Këshilli Studentor është organizim i pavarur i studentëve në Kolegjin Universitar Bedër, i cili promovon pjesëmarrjen e tyre në organet drejtuese. Këshilli koordinon përfaqësimin e ideve dhe opinioneve të studentëve në strukturat mësimore-kërkimore dhe të shërbimeve.

Këshilli i studentëve zgjidhet çdo vit nga votat e studentëve dhe mbështetet në legjislacionin në fuqi. Këshilli Studentor organizohet në nivel institucioni, me përfaqësues nga të gjitha fakultetet dhe departamentet përkatëse.

 

Këshilli Studentor - Viti Akademik 2019-2020

Presidente:     Melsena Danglli

Zv-President: Indrit Çorja

Sekretare:       Ardita Kryeziu

Thesari:          Emri Selami

Nr. Emër Mbiemër Programi i studimit
1 Melisa Bramka        COM I
2 Grisel Alla COM II
3 Melsena Danglli      COM III
4 Stelina Senka           IMC I
5 Sonja Hoxha            IMC II
6 Harvi Xhaferaj        LAW I
7 Fernando Xhelollari LAW II
8 Emri Selami             LAW III
9 Erkan Hasanaj          LAW (Master I)
10 Eda Rika                   ISC I
11 Ardita Kryeziu ISC II
12 Esmir Keçi                ISC II
13 Kushtrim Reshiti      ISC (Master I)
14 Nuriana Mullai         ELL I
15 Sentila Gjoka            ELL II
16 Indrit Çorja               ELL III
17 Adela Kalaja             PRD II
18 Juana Hyka               PRD III
19 Blerim Myftarago     CMP I 
20 Ramazan Bufi           CMP II
21 Vanesa Kubazi         CSC I