COVID -19: Informacione, Vendime dhe Udhëzime të Përditësuara për Stafin dhe Studentët


Tarifat e Studimit

Kolegji Universitar "Bedër" vendosi tarifat e reja të studimit për vitin akademik 2020-2021.

Tarifat e studimit për një vit akademik në Kolegjin Universitar Bedër, ndahen në 4 këste dhe janë si më poshtë:

Programet bachelor në:
Tarifa vjetore
Drejtësi € 2,000
Shkenca Komunikimi € 2,000
Marrëdhënie Publike dhe Komunikim Marketingu € 2,000
Shkenca Islame € 2,000
Teknologji Informacioni dhe Komunikimi € 2,200
Shkenca Kompjuterike € 2,200
Gjuhë dhe Letërsi Angleze € 2,000
Multimedia dhe Grafik Dizajn              € 1550
Web Development                               € 1750

 

Tiulli

Programi Tarifa
Master Shkencor  Drejtësi - Profili e Drejtë Penale € 2,000
Master Shkencor  Drejtësi - Profili e Drejtë Ndërkombëtare € 2,000
Master Shkencor  Shkenca Komunikimi - Profili Gazetari € 2,000
Master Shkencor  Shkenca Komunikimi - Profili Marrëdhënie Publike € 2,000
Master Profesional Komunikim Marketingu € 2,000
Master Shkencor  Shkenca Moderne Islame € 2,000
Master Shkencor  Shkenca Themelore Islame € 2,000
Master Shkencor  Gjuhë dhe Letërsi Angleze € 2,000
Master Profesional Mësuesi - Gjuhë Angleze për Arsimin e Mesëm € 2,000