Administrimi i Institucionit

Titullarët e institucionit
Prof.Dr. Ferdinand Gjana Rektor [email protected]
Prof. Asoc. Dr. Rahim Ombashi Dekan i Fakultetit të Shkencave Humane rombashi@beder.edu.al
Prof. Asoc. Dr. Tidita Abdurrahmani Dekane e Fakultetit të Filologjisë dhe Edukimit tabdurrahmani@beder.edu.al
Kelmend Nezha Administrator [email protected]
Përgjegjësit e departamenteve dhe qendrave kërkimore
Dr. Erlis Çela Përgjegjës i Departamentit të Shkencave të Komunikimit [email protected]
Dr. Ferdinand Xhaferaj Përgjegjës i Departamentit të Drejtësisë [email protected]
Dr. Fatih Ufuk Bagci Përgjegjës i Departamentit të Gjuhës dhe Letërsisë Turke [email protected]
Dr. Isa Erbas Përgjegjës i Departamentit të Gjuhës dhe Letërsisë Angleze [email protected]
Dr. Arti Omeri Përgjegjës i Departamentit të Shkencave të Edukimit maslan@beder.edu.al
Dr. Genti Kruja Përgjegjës i Departamentit të Shkencave Islame [email protected]
Përgjegjësit e zyrave administrative
Artemisa Salillari Përgjegjës i zyrës së burimeve njerëzore dhe çështjeve juridike asalillari@beder.edu.al
Rudi Dunga Përgjegjës i zyrës së marrëdhënieve me publikun dhe median [email protected]
Krisien Xoxa Përgjegjës i zyrës së teknologjisë së informacionit [email protected]l
Norga Sulo Pëgjegjëse e zyrës së sekretarisë mësimore [email protected]