COVID -19: Informacione, Vendime dhe Udhëzime të Përditësuara për Stafin dhe Studentët


  1. A mund të bëhem një inxhinier software?
  2. Ecuria e ekonomisë shqiptare për periudhën 2015-2020
  3. Leksion i Hapur me temë: Web Developers Roadmap
  4. “Dritarja e mundësive” – Nisma më e fundit e studentëve master
  5. “Takim mes Brezash - Ata që dinë të bëjnë fushata”
  6. Organizohet “Bedër Alumni Awards 2020”

KALENDARI I AKTIVITETEVE

NJOFTIME

NJOFTIME PËR STUDENTËT