Departamenti i Drejtësisë

 
 
Përgjegjës i Departamentit
 
Dr. Ferdinand Xhaferaj [email protected]
 
Website i Departamentit
 
law.beder.edu.al


Rreth departamentit

Departamenti i Drejtësisë në Kolegjin Universitar Bedër është pjesë e Fakultetit të Shkencave Humane dhe Drejtësisë. Në përputhje me ligjin "Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, Departamenti i Drejtësisë operon si njësi bazë mësimore-kёrkimore, që përfshin fusha kërkimi homogjene në disiplinën e shkencave juridike.

Në këtë kuadër, departamenti nxit, bashkërendon dhe administron veprimtaritë e mësimdhënies, veprimtaritë kërkimore. Ky departament respekton liritë akademike të personelit akademik dhe të drejtën e tij për të shfrytëzuar burimet materiale dhe financiare në dispozicion të departamentit.

Departamenti i Drejtësisë parashtron mundësi më të mira, për studentët e interesuar të ndërtojnë karrierën e tyre profesionale dhe akademike në fusha të ndryshme të së drejtës, si në sektorin publik ashtu dhe në atë privat. 

Programi i Integruar i Ciklit të Dytë në Drejtësi është projektuar t’u ofrojë një horizont intelektual dhe profesional studentëve, duke parashtruar një shumëllojshmëri konceptuale dhe perspektive në këtë fushë.

Anëtarët e Këshillit të Departamentit të Drejtësisë:

Nr. Titulli / Grada Emër Mbiemër e-Mail
1 Dr. Ferdinand Xhaferaj fxhaferaj@beder.edu.al
2 Prof. Dr. Ferdinand  Gjana [email protected]
3 Dr.  Nertil Berdufi nberdufi@beder.edu.al
4 Dr. Gentian Skara gskara@beder.edu.al
5 Dr. Ilirjana Kaceli ikaceli@beder.edu.al
6 Msc. Surja Shehi sshehi@beder.edu.al
7 Msc. Ermira Bushi ebushi@beder.edu.al
8 Msc. Aranit  Qinami [email protected]
9 Msc. Ermira  Shkreta [email protected]