Administrimi i Institucionit

Titullarët e institucionit
Prof. Dr. Gjergj Sinani Rektor gjsinani@beder.edu.al
Dr. Isa Erbas Zv/Rektor për Marrëdhëniet Ndërkombëtare ierbas@beder.edu.al 
Prof. Asoc. Dr. Rahim Ombashi Dekan i Fakultetit të Shkencave Humane rombashi@beder.edu.al
Prof. Asoc. Dr. Tidita Abdurrahmani Dekane e Fakultetit të Filologjisë dhe Edukimit tabdurrahmani@beder.edu.al
Kelmend Nezha Administrator [email protected]
Përgjegjësit e departamenteve dhe qendrave kërkimore
Dr. Erlis Çela Përgjegjës i Departamentit të Shkencave të Komunikimit [email protected]
Dr. Gentjan Skara  Përgjegjës i Departamentit të Drejtësisë gskara@beder.edu.al
Dr. Sofokli Garo Përgjegjës i Departamenti të Shkencave Kompjuterike sgaro@beder.edu.al
Dr. Irena Shehu Përgjegjës i Departamentit të Edukimit dhe Gjuhës Angleze ishehu@beder.edu.al
Dr. Jamal Alsafarti Përgjegjës i Departamentit të Shkencave Islame jalsafarti@beder.edu.al
Dr. Elda Dollija  Përgjegjëse e Departamentit të Ekonomisë dhe Biznesit  [email protected]
Dr. Ana Uka Përgjegjëse Qendres së Kërkimit dhe Zhvillimit [email protected]
Përgjegjësit e zyrave administrative
Artemisa Salillari Përgjegjëse e Zyrës së Burimeve Njerëzore  asalillari@beder.edu.al
Melsena Danglli Përgjegjëse e Zyrës së Marrëdhënieve me Publikun dhe Median mdanglli@beder.edu.al
Elton Kaziu Përgjegjës i Zyrës së Teknologjisë së Informacionit ekaziu@beder.edu.al
Bismiljana Demaj Pëgjegjëse e Zyrës së Sekretarisë Mësimore bdemaj@beder.edu.al