COVID -19: Informacione, Vendime dhe Udhëzime të Përditësuara për Stafin dhe Studentët


Departamenti i Drejtësisë

 
 
Përgjegjës i Departamentit
 
Dr. Ferdinand Xhaferaj fxhaferaj@beder.edu.al
 
Website i Departamentit
 
law.beder.edu.al


Rreth departamentit

Departamenti i Drejtësisë në Kolegjin Universitar "Bedër", është pjesë e Fakultetit të Shkencave Humane. Në përputhje me ligjin "Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, Departamenti i Drejtësisë operon si njësi bazë mësimore-kёrkimore, që përfshin fusha kërkimi homogjene në disiplinën e shkencave juridike.

Në këtë kuadër, departamenti nxit, bashkërendon dhe administron veprimtaritë e mësimdhënies, veprimtaritë kërkimore. Ky departament respekton liritë akademike të personelit akademik dhe të drejtën e tij për të shfrytëzuar burimet materiale dhe financiare në dispozicion të departamentit.

Departamenti i Drejtësisë parashtron mundësi më të mira, për studentët e interesuar të ndërtojnë karrierën e tyre profesionale dhe akademike në fusha të ndryshme të së drejtës, si në sektorin publik ashtu dhe në atë privat. 

Programi Bachelor në drejtësi është projektuar t’u ofrojë një horizont intelektual dhe profesional studentëve, duke parashtruar një shumëllojshmëri konceptuale dhe perspektive në këtë fushë.

Anëtarët e Këshillit të Departamentit 

Nr. Titulli/ grada Emër Mbiemër e-Mail
1 Prof. Dr. Ferdinand  Gjana fgjana@beder.edu.al
2 Dr. Dr. Ferdinand  Xhaferaj fxhaferaj@beder.edu.al
3 Dr.  Bojana  Hajdini  bhajdini@beder.edu.al
4 Dr.  Nertil  Berdufi nberdufi@beder.edu.al
5 PhD. Cand. Bledar  Uku buku@beder.edu.al
6 PhD. Cand. Gentian Skara gskara@beder.edu.al
7 MSc. Aranit Qinami aqinami@beder.edu.al
8 MSc. Ermira Shkreta eshkreta@beder.edu.al
9 Msc. Ermira Bushi ebushi@beder.edu.al