Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Angleze

 
 
Përgjegjësi i Departmentit
 
Dr. Lokman Coskun lcoskun@beder.edu.al
 
Website i Departamentit
 
ell.beder.edu.al

Rreth

Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Angleze, është pjesë përbërëse e Fakultetit të Filologjisë dhe Shkencave të Edukimit. Departamenti në bazë të ligjit "Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë” dhe kritereve të Kartës së Bolonjës ofron programin e studimit të ciklit të parë: Bachelor në Gjuhë dhe Letërsi Angleze.

Departamenti  ofron programet e ciklit të dytë: Master Profesional Mësuesi në Gjuhë dhe Letërsi  Angleze, Master Shkencor në Gjuhë dhe Letërsi Angleze si dhe Master Shkencor në Përkthim dhe Interpretim.

Ky departament përbëhet nga një staf akademik me pedagogë shqiptarë dhe lektorë që vijnë nga vende të ndryshme të botës.

Misioni
Misioni i departamentit është të zgjerojë njohuritë në fushën e gjuhës dhe letërsisë angleze. Ai nxit mendimin kritik për çështje të ndryshme dhe rrit cilësinë e të shkruarit dhe të lexuarit për të kuptuar e njohur botën ku jetojmë. Departamenti punon për një të ardhme të suksesshme të studentëve.

Vizioni
Vizioni ynë është krijimi i një institucioni kombëtar dhe ndërkombëtar. Rëndësi të veçantë i kushtojmë fushës së kërkimeve shkencore. Qëllimi ynë është përgatitja e profesionistëve, të aftë për tregun kombëtar dhe ndërkombëtar.

Anëtarët e Këshillit të Departamentit:

Nr. Titulli/ grada Emër Mbiemër e-Mail
1 Dr. Ilda Poshi iposhi@beder.edu.al
2 Dr. Isa Erbas ierbas@beder.edu.al
3 Dr. Enkeleda Jata ejata@beder.edu.al
4 Doktorant. Mehmet Aslan maslan@beder.edu.al
5 Dr. Arti  Omeri aomeri@beder.edu.al
6 Msc. Zamira  Craga zcraga@beder.edu.al
7 Msc. Krisien Xoxa kxoxa@beder.edu.al