Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Angleze

 
 
Përgjegjësi i Departmentit
 
Dr. Lokman Coskun lcoskun@beder.edu.al
 
Website i Departamentit
 
ell.beder.edu.al

Rreth

Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Angleze, është pjesë përbërëse e Fakultetit të Filologjisë dhe Shkencave të Edukimit. Departamenti në bazë të ligjit "Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë” dhe kritereve të Kartës së Bolonjës ofron programin e studimit të ciklit të parë: Bachelor në Gjuhë dhe Letërsi Angleze.

Departamenti  ofron programet e ciklit të dytë: Master Profesional Mësuesi në Gjuhë dhe Letërsi  Angleze dhe Master Shkencor në Gjuhë dhe Letërsi Angleze.

Ky departament përbëhet nga një staf akademik me pedagogë shqiptarë dhe lektorë që vijnë nga vende të ndryshme të botës.

Misioni
Misioni i departamentit është të zgjerojë njohuritë në fushën e gjuhës dhe letërsisë angleze. Ai nxit mendimin kritik për çështje të ndryshme dhe rrit cilësinë e të shkruarit dhe të lexuarit për të kuptuar e njohur botën ku jetojmë. Departamenti punon për një të ardhme të suksesshme të studentëve.

Vizioni
Vizioni ynë është krijimi i një institucioni kombëtar dhe ndërkombëtar. Rëndësi të veçantë i kushtojmë fushës së kërkimeve shkencore. Qëllimi ynë është përgatitja e profesionistëve, të aftë për tregun kombëtar dhe ndërkombëtar.

Anëtarët e Këshillit të Departamentit:

Nr. Titulli/ grada Emër Mbiemër e-Mail
1 Dr. Isa Erbas ierbas@beder.edu.al
2 Dr. Enriketa Sogutlu esogutlu@beder.edu.al
3 Dr. William Karl Martin wmartin@beder.edu.al
4 Dr. Irena Shehu ishehu@beder.edu.al
5 Msc. Albana Çekrezi acekrezi@beder.edu.al
6 Msc. Temisa Isufi tisufi@beder.edu.al
7 Msc. Zamira  Craga zcraga@beder.edu.al