COVID -19: Informacione, Vendime dhe Udhëzime të Përditësuara për Stafin dhe Studentët


Departamenti i Shkencave Islame

 
 
Përgjegjës i Departamentit
 
Dr. Genti Kruja gkruja@beder.edu.al
 
Website i Departamentit
 
isc.beder.edu.al

Rreth Departamentit

Programi i studimeve në Shkencat Islame parashtron një arsim për të gjithë ata studentë që janë të interesuar të ndërtojnë karrierën e tyre profesionale si në sektorin publik ashtu dhe në atë privat në fushën e teologjisë islame.

Ky program është projektuar t'u ofrojë një horizont intelektual studentëve duke parashtruar një shumëllojshmëri konceptuale dhe perspektive në fushën e shkencave islame.

Qëllimi i tij është formimi i një individi që përmbledh në vetvete cilësitë dhe aftësitë e leximit dhe perceptimit të burimeve themelore të shkencave islame, qe ndjek nga afër nevojat dhe ecurinë e informacionit në këtë fushë, kërkues, aktiv, bashkëveprues, që arrin kompromise, i kulturuar, zotërues i cilësive etike dhe estetike, i integruar në shoqëri, që ka asimiluar vlerat universale dhe që zotëron siç duhet profesionin e tij.

Departamenti synon përfitimin e aftësive dhe kompetencave të leximit nga burimet bazë të shkencave islame dhe vlerësimit të këtyre dijeve, përfitimin e njohurive të mjaftueshme në lidhje me shkencat sociale dhe fetare dhe ndërlidhja e tyre me fushën e studimit, shprehjen e asaj që është mësuar në mënyre sistematike me gojë dhe me shkrim, zgjidhjen e problemeve në lidhje me fushën dhe komunikimin e këtyre zgjidhjeve në komunitet si dhe realizimin e praktikave profesionale.

Anëtarët e këshillit të Departamentit 

Nr. Titulli/ grada Emër Mbiemër e-Mail
1. Dr. Genti Kruja gkruja@beder.edu.al
2. Prof.Asoc.Dr Rahim Ombashi rombashi@beder.edu.al
3. Dr.  Atakan  Derelioglu aderelioglu@beder.edu.al
4. Dr. Jamal Alsafarti jalsafarti@beder.edu.al
5. Dr. Fatih Bagci fbagci@beder.edu.al
6. Msc.  Veton Tulla vtulla@beder.edu.al
7.  Msc. Elton Karaj ekaraj@beder.edu.al
8. Msc. Hekuran Uzuni huzuni@beder.edu.al
9. Msc. Hysni Skura hskura@beder.edu.al
10. Msc. Kasim Ilhan kilhan@beder.edu.al
11. Msc.  Lorela Shehu lshehu@beder.edu.al