Mundësi punësimi

NJOFTIM 

Kolegji Universitar "Bedër", shpall konkursin për:
2 vend të lira pune, për personel akademik me kohë të plotë, në Fakultetin e Filologjisë dhe
Edukimit, Departamenti i Shkencave Kompjuterike.

Kriteret:
1. Të ketë fituar titullin Doktor i Shkencave, profili Shkenca
Kompjuterike/Informatikë.
2. Të ketë njohuri të mira në gjuhën angleze.
3. Të ketë eksperiencë pune, preferohet përvoja në mësimdhënie në arsimin e lartë.
4. Me kohë të plotë.

1. Të ketë fituar titullin Msc. në Informatikë/Inxhineri Kompjuterike/Teknologji
Informacioni.
2. Të ketë njohuri të mira në gjuhën angleze.
3. Të ketë eksperiencë pune, preferohet përvoja e punës me sisteme të teknologjisë së
informacionit hardware dhe software.
4. Me kohë të plotë.
Të interesuarit për pozicionin e mësipërm duhet të aplikojnë deri më datë 27.11.2018

Kontakt

Artemisa Salillari

Përgjegjëse e Zyrës së Burimeve Njerëzore 

e-Mail : hr@beder.edu.al