Pranimet në Bachelor

Kandidatët që dëshirojnë të vazhdojnë studimet në Kolegjin Universitar Bedër, sipas ligjit në fuqi për arsimin e lartë dhe udhëzimeve të MAS, duhet të regjistrohen dhe të aplikojnë nëpërmjet sistemit U-Albania. Në raundet e përcaktuara çdo vit, ata përzgjedhin si preferencë të paktën një nga degët tona dhe pasi shpallen fitues, duhet të ndjekin procedurat për regjistrimin final.

Mesatarja VKM duhet të jetë minimalisht 6 për të aplikuar në këto degë:

 • Drejtësi 
 • Shkenca Komunikimi
 • Marrëdhënie Publike dhe Komunikim Marketingu
 • Shkenca Islame
 • Teknologji Informacioni dhe Komunikimi
 • Bachelor në Shkenca Kompjuterike

 

Mesatarja VKM duhet të jetë minimalisht 7 për të aplikuar në këto degë:

 • Gjuhë dhe Letërsi Angleze
 • Arsim Parashkollor dhe Fillor
 • Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji
 • Mësuesi Arsim Parashkollor

 

Mënyra e vlerësimit për t’u shpallur fitues

 • Mesatarja aritmetike e shkollës së mesme (VKM), e cila përfshin edhe provimet e maturës, në

vlerësimin për nxjerrjen e aplikantëve fitues zë masën 70 %.

 • Intervista nga komisioni i vlerësimit, i formuar nga departamenti përkatës, zë masën 30 %.

 

Dokumentacionet e nevojshme për regjistrim:

Për studentët shqiptarë:

• Diploma dhe lista e notave të shkollës së mesme (të noterizuara);

• Fotokopje e kartës së identitetit;

• 4 fotografi;

• Mandati bankar i pagesës.

 

Për studentët e huaj:

• Diplomë origjinale, me vulë “Apostile”, e noterizuar dhe e përkthyer në gjuhën shqipe;

• Transkript notash origjinal, me vulë “Apostile”, e noterizuar dhe e përkthyer në gjuhën shqipe;

• Fotokopje e noterizuar e pasaportës (faqja e parë, e dytë dhe e fundit);

• Fotokopje e noterizuar e lejes së qëndrimit në Shqipëri;

• 4 fotografi;

• Mandati bankar i pagesës.