COVID -19: Informacione, Vendime dhe Udhëzime të Përditësuara për Stafin dhe Studentët


Programe Double&Minor

Studentët mund të ndjekin lëndët e programve të hapura nga departamentet e tjera që prej semestrit të tretë, në përputhje me kriteret e përcaktuara nga Senati. Studenti në përfundim të studimeve, përvec diplomës së departamentit ku është regjistruar, pajiset edhe me diplomë të programit double Major ose me certifikatë të programit Minor.