Marrëdhëniet me Publikun dhe Median

Misioni

Zyra  e marrëdhënieve me publikun dhe median ka si mision promovimin e imazhit  të këtij institucioni. Ajo mbështet institucionin në krijimin e marrëdhënieve komunikative  me median dhe shoqërinë.

Detyrat

Zyra e Marrëdhënieve me Publikun dhe Median ka si funksion kryesor organizimin e komunikimit institucional  të "Bedër" me publikun. Kjo zyrë ka si detyrë  vendosjen dhe forcimin e marrëdhënieve me median në të gjitha format e saj. Kjo zyrë  përcjell  misionin, mesazhin, idetë dhe aktivitetet për mbarë publikun. Koncepti i marrëdhënieve me publikun është promovimi i një universiteti të hapur për publikun dhe shoqërinë.

Zyra e Marrëdhënieve me Publikun dhe Median organizon të gjitha aktivitetet promovuese të institucionit, midis të cilave janë aktivitetet e përgjegjësisë sociale dhe publikimi i materialeve që kanë të bëjnë me institucionin. Kjo zyrë është përgjegjëse për përgatitjen dhe publikimin e materialeve promovuese të institucionit, si  fletëpalosje, broshura, katalogë, raport aktivitetesh, albume etj.

Kontakti

Melsena Danglli

Përgjegjëse e Zyrës së Marrëdhënieve me Publikun dhe Median
e-Mail [email protected]
  i[email protected]
Cel +355 69 825 8361
 

 

Kontakti

Erjet Mucollari

Specialist Design

e-Mail [email protected]
Cel +355 69 244 0555