Revista Shkencore

 
 
Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit të Kolegjit Universitar "Bedër" ofron revistën shkencore të Shkencave të Edukimit - BJES (ISSN 2306-0557). BJES botohet tre here në vit, rishikohet nga një grup kolegësh që përbëjnë bordin editorial. Gjuha zyrtare e artikujve akademike mund të jetë në gjuhën angleze ose në gjuhën shqipe. Qëllimi kryesor i revistës është t'i shërbejë interesave të veprave bashkëkohore dhe të specializuara akademike rreth teorive të ndryshme dhe praktikave në fushën e arsimit.

Revista jonë kërkon t’u shërbeje interesave të specializuara të kerkuesve që punojnë në fusha të ndryshme arsimore të lidhura me teoritë dhe praktikat e arsimit. BJES mirëpret një gamë të gjerë të artikujve origjinale, dokumente hulumtimi, modeleve të propozuara, kritikat e letërsinë aktuale, përmbledhje librash etj.
 

 

 
 
Beder Journal of Humanities (BJH) është një revistë që rishikohet nga një grup kolegësh e botuar nga Kolegji Universitar "Bedër", Fakulteti i Shkencave Humane. Objektivi kryesor i BJH është që të sigurojnë një platformë të studiuesve ndërkombëtarë intelektuale për shkëmbimin e hulumtimeve bashkëkohore.

Revista boton punime kërkimore në fushat e Shkencave Humane të tilla si Antropologjia, Komunikimi, Edukimi, Ekonomia, Shkencat e Mjedisit, Historia, Mjekesia, Marrëdhëniet Ndërkombëtare, Drejtësia, Letërsia, Filozofia, Shkencat Politike, Psikologjia, Studimet fetare, dhe Sociologjia.
BJH publikon punime origjinale akademike, shqyrtime punimesh, studime rastesh, studime empirike, dhe rishikime librash. Çështjet e veçanta lidhur me tema të rëndësishme në shkencat humane do të publikohen herë pas here.