Klubet Studentore

Klubet studentore, në përputhje me rregullat, mjedisin dhe disiplinën e universitetit, janë qendra kryesore e aktiviteteve studentore jashtëkurrikulare. Ato synojnë zhvillimin e studentёve nё aspektin social, kulturor, intelektual dhe sportiv duke pasuruar jetën studentore. Nëpërmjet shkëmbimit të ideve dhe përvojës mes njëri-tjetrit, studentëve u jepet mundësia e aplikimit të dijeve akademike në botën reale. 
 
Aktivitetet, diskutimet dhe takimet e vazhdueshme të organizuara nga klubet studentore në bashkëpunim me Zyrën e Klubeve Studentore, i japin studentëve mundësinë e zgjerimit të networkut informal dhe formal të tyre ndërkohë që kalojnë kohë të frytshme dhe argëtohen në këto organizime.
 

Klubet studentore në KU Bedër janë:

 • Klubi i Arteve Kreative
 • Klubi i Debatit
 • Klubi “Mendim, Kulturë dhe Art Islam”
 • Klubi “Beder Law Students Association”
 • Klubi i Fotografisë
 • Klubi i Librit
 • Klubi “Oaze Shprese”
 • Klubi “Health and Wellness”
 • Klubi “Media Literacy”
 • Klubi “Self Development”
 • Klubi i Sipërmarrjes dhe Inovacionit
 • Klubi i Teknologjisë
 • Klubi i Sportit
 • Klubi i Ekologjisë
 • Klubi i Rinisë
 

Përgjegjësit e Zyrës

Ardita Reshiti

 

Erjola Osmani

E-mail: [email protected]