Tarifat e Studimit

Kolegji Universitar "Bedër" vendosi tarifat e reja të studimit për vitin akademik 2019-2020.

Tarifat e studimit për një vit akademik në Kolegjin Universitar Bedër, ndahen në 4 këste dhe janë si më poshtë:

Programet bachelor në:
Tarifa vjetore
Drejtësi € 1,800
Shkenca Komunikimi € 1,800
Marrëdhënie Publike dhe Komunikim Marketingu € 1,800
Shkenca Islame € 1,800
Teknologji Informacioni dhe Komunikimi € 1,800
Shkenca Kompjuterike € 1,800
Gjuhë dhe Letërsi Angleze € 1,500
Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji            € 1,500                                                                                   
Arsim Parashkollor dhe Fillor € 1,500
Mësuesi Arsim Parashkollor € 1,500

 

Tiulli

Programi Tarifa
Master Shkencor  Drejtësi - Profili e Drejtë Penale € 1,800
Master Shkencor  Drejtësi - Profili e Drejtë Ndërkombëtare € 1,800
Master Shkencor  Shkenca Komunikimi - Profili Gazetari € 1,800
Master Shkencor  Shkenca Komunikimi - Profili Marrëdhënie Publike € 1,800
Master Profesional Komunikim Marketingu € 1,800
Master Shkencor  Shkenca Moderne Islame € 1,800
Master Shkencor  Shkenca Themelore Islame € 1,800
Master Profesional Teknologji Informacioni në Edukim € 1,800
Master Shkencor  Gjuhë dhe Letërsi Angleze € 1,800
Master Profesional Mësuesi - Gjuhë Angleze për Arsimin e Mesëm € 1,800
Master Shkencor  Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji € 1,500
Master Profesional Mësuesi Arsim Fillor € 1,500