Tarifat e Studimit

Kolegji Universitar "Bedër" vendosi tarifat e reja të studimit për vitin akademik 2017-2018.

Tarifat e studimit janë të ndara në dy grupe shtetesh nga të cilat vijnë studentët. Në grupin e I-rë bëjnë pjesë shtete si: Kosova, Maqedonia, Mali i Zi, Greqia, Serbia, Bosnje-Hercegovina. Rumania dhe Bullgaria. Ndërsa në grupin e II-të bjënë pjesë ata shtete që nuk përfshihen në grupin e I-rë.

Ndërsa për programet master, tarifa e studimit është e njejtë pavarësisht kombësisë së studentëve.

Tarifat e studimit për një vit akademik në Kolegjin Universitar "Bedër" janë si më poshtë:

Programet bachelor në:  
Shqipëria dhe Shtetet e grupit të I-rë  Shtetet e grupit të II-të 
Drejtësi € 1,750 € 2,200
Shkenca Islame € 1,750 € 2,200
Shkenca Komunikimi € 1,750 € 2,200
Gjuhë dhe Letërsi Angleze € 1,500 € 2,200
Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji € 1,500 € 2,200
Gjuhë dhe Letërsi Turke  € 1,500 € 2,200
Arsim Parashkollor dhe Fillor € 1,500 € 2,200

 

Tiulli Programi Tarifa
Master Profesional Mësuesi në Gjuhë Angleze për Arsimin e Mesëm € 1,500
Master Profesional Mësuesi në Gjuhë Turke për Arsimin e Mesëm € 1,500
Master Shkencor  Master Shkencor në Menaxhim Arsimor,Planifikim dhe Zhvillim të Kurrikulës € 1,500
Master Shkencor  Perkthim dhe Interpretim € 1,500
Master Shkencor  Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji € 1,500
Master Shkencor  Gjuhë dhe Letërsi Turke € 1,500
Master Shkencor  Gjuhë dhe Letërsi Angleze € 1,500
Master Shkencor  Master i Shkencave në Drejtësi: Profili / E drejta Ndërkombëtare € 1,750
Master Shkencor  Master i Shkencave në Komunikim: Gazetari/ Marrëdhënie me Publikun € 1,750
Master Shkencor  Shkenca të Shërbimeve Shpirtërore € 1,750
Master Shkencor  Shkenca Moderne Islame € 1,750
Master Shkencor  Shkenca Themelore Islame € 1,750